Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
40%

Feeder
16%

Pláváná
10%

Prívlač
25%

Muškárenie
9%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
Rybárske potreby TORNADO - sponzor detských krúžkov MsO SRZ Banská Štiavnica
 Novinky
Spravodaj na rok 2021

je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty zobraziť viac...


Rybársky poriadok na rok 2020-2022

je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty zobraziť viac...


VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN

ktorý by mohol slúžiť ako pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou. zobraziť viac...


Úlovky z Vindšachty

Podeľte sa s nami o Vaše úlovky z Vindšachtského tajchu! Budú uverejňované v sekcii Vindšachta - revír ChAP / Úlovky. zobraziť viac...

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ:
Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209, zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990.

Dotknutá osoba: 
Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu.

Účel spracúvania osobných údajov:
 • vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu
 • poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva
 • používanie na elektronickú komunikáciu
 • rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov
 • zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
 • titul, meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • trvalý pobyt
 • fotografia
 • e-mailová adresa
 • iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania
Práva dotknutej osoby:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
 • požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať výmaz osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov: 
 
Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
e-mail:​ 
schlesingerova@srzrada.sk, sekretariat@srzrada.sk