Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
42%

Feeder
14%

Pláváná
13%

Prívlač
20%

Muškárenie
12%
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
7/10

Výzva pre rybárov loviacich v revíroch MO SRZ

 • Pridané: 06.06.2017   |   44 čítaní / zobrazení
Výzva pre rybárov loviacich v revíroch MO SRZ
             
V súlade so všeobecnými zásadami Miestneho rybolovného poriadku na roky 2015-2017 upozorňujeme držiteľov povolení na rybolov vydaných MO SRZ, loviacich na rybárskych revíroch v katastri Obce Štiavnické Bane (Richňavské jazerá, Jazero Bakomi, Evičkino jazeroVindšachtské jazero), na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení Obce Štiavnické Bane (ďalej len VZN) na základe rokovania zástupcov MO SRZ so starostom obce a jej poslancami dňa 2. mája 2017.

Jedná sa o dodržiavanie nasledovných VZN:
 • VZN č. 1/2014 zo dňa 30.6.2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch a jeho spoplatnení v čase od 1.6 do 30.9.  Jedná sa o plochy – odstavná plocha pri jazere Vindšachta, vyhradené parkoviská a parkovacie miesta v oblasti Richňava a odstavnú plochu pri jazere Vindšachta.
 • VZN č.1/2015 o obmedzení predaja a požívania alkoholických nápojov, ktoré zakazuje požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v intraviláne Obce Štiavnické Bane.
 • VZN č.4/2015 zo dňa 30.11.2015 o nakladaní s odpadkami, ktoré hlavne nariaďuje triedenie a ukladanie odpadov na miesta určené obcou a do určených nádob na triedený zber.
 • VZN č. 1/2011 na ochranu životného prostredia a verejného poriadku. Verejným priestranstvom sa rozumie všetky plochy slúžiace verejnému užívaniu a verejne prístupné, teda aj chodníky, miestne komunikácie, zeleň a brehy tajchov. VZN hlavne zakazuje a nariaďuje:
 • konať tak, aby sa neničilo životné prostredie, verejný poriadok a obecný majetok,
 • odhadzovať odpad mimo určených nádob,
 • znečisťovať verejné priestranstvá olejmi, fekáliami, pľuvancami a podobne,
 • znehodnocovať alebo ináč poškodzovať verejnú zeleň,
 • vykonávať osobnú potrebu mimo k tomu určených zariadení,
 • dodržiavať nočný kľud v čase medzi 22:00 hod. a 6:00 hod.  a to tak, že nemôže hlukom, hudbou, pachmi ani inak rušiť ostatných.
Porušovanie ustanovení VZN je považované za priestupok. Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva obecná samospráva – starosta, poslanci a príslušné komisie Obecného zastupiteľstva.
Vyzývame preto všetkých loviacich, aby svojimi vozidlami nepoškodzovali verejnú zeleň, umožnili prejazd vozidlám po miestnych komunikáciách (hlavne za penziónom Kosmopolitan), o dodržiavanie nočného kľudu, zberu odpadkov a ochrany životného prostredia v súlade s uvedenými VZN.
Upozorňujeme aj na zákaz stanovania v daných lokalitách, nakoľko tieto sa nachádzajú v CHKO.
Žiadame Vás o odkladanie odpadov do určených zberných nádob alebo odvoz do vlastných zberných nádob.
Žiadame Vás aj o vykonávanie osobnej potreby na miestach k tomu určených – prenosné WC a využitie penziónu Kosmopolitan.
 
V Banskej Štiavnici  5. júna 2017
Výbor MO SRZ Banská Štiavnica
 

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár